6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanunlaşma sürecinin en önemli aşaması olarak hukuk düzenimizdeki yerini almıştır. 6698 sayılı Kanun, bu alandaki en iyi uygulama ilke ve esaslarını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır.

KVKK NEDİR?

Veri koruma, teknolojinin günlük hayata tamamen nüfuz ettiği günümüz dünyasında güncel bir konudur.

Kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgiler, özel hayat, dini inançlar ve siyasi görüşler gibi kişisel veriler, bilişim sistemleri aracılığıyla otomatik yollarla hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bilgilerin kullanımı bireyler ve mal ve hizmet sağlayıcılar açısından birtakım kolaylıklar ve avantajlar sağlamakla birlikte, bilgilerin kötüye kullanılması riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu iki menfaat arasında meşru ve makul bir dengenin kurulması gerekmektedir.

Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat 1981 yılından bu yana devam etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanunlaşma sürecinin en önemli aşaması olarak hukuk düzenimizdeki yerini almıştır. 6698 sayılı Kanun, bu alandaki en iyi uygulama ilke ve esaslarını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır.

KVKK AMAÇ VE KAPSAM

KVKK Amaç

KVKK kanunu ile ülkemizde bireylerin kişisel verileri korunma altına alınmış, uluslararası belgeler ya da bireysel belgeler, en geniş standartlarda güvenlik altına alınmıştır. KVKK kanunun asıl amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını en iyi standartlara getirmek, bunun yanında kişisel verilerin işlenmesinde bireylerin hak ve özgürlüklerinin suiistimal edilmesine engel olmak ve belgelerin işlenirken gelişigüzel depolanması yerine tüm şartlara uygun depolanmasını sağlamaktır.

Bireylerin mahremiyetine oldukça önem veren KVKK, kişilerin verilerinin yanlış ellere düşmesini engeller, verilerin yetkisi olmayan kişilere ulaşmamasını sağlar. Eğer veriler, yetkisiz kişilerin erişimine açılırsa ya da kötü amaçlı kullanılırsa burada KVKK devreye girer. Kişisel Verilerin Korunması Kişiye özel olan veriler mutlaka disiplin altında korunmalıdır. Kişisel verilerin korunması aslında sadece veriyi korumaktan geçmez. KVKK verileri korurken aynı zamanda kişilerin mahremiyetini ve temel haklarını da korur. Kanunda belirtilen ifadelere göre KVKK; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder.

Kanunun Kapsamı

Kanunun 2. maddesinde, Kanunun kapsamı belirtilmiştir. Bu maddeye göre Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunda kamu kurumları ile özel kuruluşlar açısından ayrım yapılmamıştır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar kural olarak tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Dolayısıyla kamu kurumlarının işlediği kişisel veriler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Kanun Kapsamına Girmeyen Haller

Kanun sadece gerçek kişilerle ilgili verilere uygulanır. Tüzel kişilerle ilgili veriler bu Kanun kapsamında değildir.

Çünkü Kanunun 1. Maddesinde “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca, Kanunun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümleri fiziksel olarak kayıt altına alınan ve veri kayıt sisteminin parçası olmayan kişisel verilere de uygulanmaz. Nitekim, Kanunun 1. Maddesinde “tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi” ifadesi kullanılmıştır.